អ្នកឧបត្ថម្ភ
វីឌីអូ
ចូលទៅកាន់អ៊ីម៉េល
អង្គភាព/ស្ថាប័នសហការគម្រោង
       *  អូស្រ្តាលីៈ
  • មជ្ឈមណ្ឌលអូស្រ្តាលីស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ (ACIAR)
       Dr G. Douglas Gray:  POB 290 Kingscote SA 5223 Australia
       Dr G. Douglas Gray T +61 8 8559 7383
       M +61 427 649 247 or ACIAR  38 Thynne Street, Fern Hill ParkBruce ACT, 2617
       Mail address GPO Box 1571 Canberra,
       ACT 2601 dougiegray@bigpond.com
  • សកលវិទ្យាល័យ Faculty of Veterinary Science, University of Sydney
       Dr.Peter Windsor:    
       Professor of Livestock Health and Production Faculty  of Veterinary Science
       University of Sydney Phone: +61 293511710
       Mobile : +61438983367 Fax: +61 293511618
       E-mail: peter.windsor@sydney.edu.au

       Dr. Luzia Rast  Project Research Officer University of Sydney
       0434 590 755
       luzia.rast@sydney.edu.au


       Dr. Russell Bush Lecturer in Animal Nutrition and Livestock Production
       Faculty of Veterinary Science
       University of Sydney PMB 3 Camden NSW 2570
       Tel: 02 9351 1785 Fax: 02 9351 1693
       Mobile: 0429 986 022 Email: russellb@camden.usyd.edu.au

       Dr. Lynn Henry Economist University of Sydney
       Phone: +61 2 93511710/ 0438983367
       Fax: +61 2 46550618 L.Henry@usyd.edu.au

         * កម្ពុជាៈ
  • ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ជា ណេង ទីប្រឹក្សារាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
  • ទូរស័ព្ទៈ 855 23 211 408​​  ទូរសារៈ 855 23 890 180
       E-mail: cheaneng@yahoo.com
  • លោក ម៉ាក់ សឿន ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម
           រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
           ទូរស័ព្ទៈ 855 23 210 948/855 12 855 470​ 
          ទូរសារៈ 855 23 215 819 E-mail: Mak_Soeun@camnet.com.kh