អ្នកឧបត្ថម្ភ
វីឌីអូ
ចូលទៅកាន់អ៊ីម៉េល
គម្រោង
លេខគម្រោង
AH/2011/014
ឈ្មោះគម្រោង
ជីវសុវត្ថភាពកំរិតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជំងឺសត្វនៅកម្ពុជា
ផ្នែកកម្មវិធី ACIAR
សុខភាពសត្វ
ដំណាក់កាលអនុវត្តន៏គម្រោង ពេញលេញ(ដំណាក់កាលទី២)
អង្គភាពអនុវត្តន៏គម្រោង សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី
ប្រភេទគម្រោង ទម្រង់ធំ
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត តំបន់ទន្លេមេគង្គ
ប្រទេស កម្ពុជា
រយៈពេលអនុវត្តន៏គម្រោង ៣ឆ្នាំ
គម្រោងចាប់ផ្តើម ថ្ងៃទី០១   ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៥
គម្រោងបញ្ចប់ ថ្ងៃទី៣១   ខែមិនា    ឆ្នាំ២០១៨
 
 ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗនៅក្នុងគម្រោង៖
ប្រធានគម្រោង តំណាងភាគីអូស្រ្តាលី:
ឈ្មោះ Dr Russell Bush
តួនាទី Senior Lecturer in Animal Production
អង្គភាព សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី
ទូរស័ព្ទ 02 93511785
ទូរសារ 02 93511618
អ៊ីម៉េល russell.bush@sydney.edu.au
អស័យដ្ឋាន Shute Building, 425 Werombi Rd, Cobbity,University of Sydney, Camden, NSW, 2570

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគម្រោង
ឈ្មោះ Professor Peter Windsor
តួនាទី Emeritus Professor in Livestock Health & Production
អង្គភាព សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី
ទូរស័ព្ទ 0438983367
ទូរសារ 02 9351 1618
អ៊ីម៉េល
peter.windsor@sydney.edu.au
អស័យដ្ឋាន
465 Lawrence Hargrave Drive, Scarborough, NSW 2515

ប្រធានគម្រោង/អ្នកសម្របសម្រួល តំណាងភាគីកម្ពុជា
ឈ្មោះ បណ្ឌិត សួន សុធឿន
តួនាទី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាល
អង្គភាព នាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ទូរស័ព្ទ +855 1271 4682
ទូរសារ +855 023 991 839
អ៊ីម៉េល
suon sothoeun@yahoo.com
អស័យដ្ឋាន ផ្លូវ៣៧១(សឡា) ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ